World Arthroplasty Congress 2018 Rome Italy

This is another milestone in the career of Dr. Rampal as he presented his experience and research on Total Knee Replacement at World Arthroplasty Congress.He was one of the two surgeons representing Malaysia at the world stage.This congress takes place every 2 years and brings the elite surgeon from all continents with a heavy presence of American participation.

It was a great privilege and honor to present work at international and world stage. Dr Rampal had the privilege to meet and catch up with senior leading members of an international panel at the Congress. This presentation was moderated by two leading knee surgeons Fabio Catani (Italy) and Dr. Arun Mulaji ( India) on the topic of Total Knee Replacements newer technologies.

 

Ini adalah satu lagi kejayaan dalam kerjayanya Dr Rampal semasa beliau membentangkan pengalaman dan penyelidikan mengenai Penggantian Lutut Jumlah di Kongres Arthroplasty Dunia. Dia adalah salah satu daripada dua pakar bedah yang mewakili Malaysia di pentas dunia. Kongres ini berlaku setiap 2 tahun dan membawa ahli bedah elit dari semua benua dengan kehadiran Amerika yang keterlaluan.

Ia adalah satu kehebatan dan kehormatan yang hebat untuk membentangkan kerja di peringkat antarabangsa dan dunia. Dr Rampal telah berupaya untuk bertemu dan mengejar ahli-ahli kanan panel antarabangsa di Kongres. Penyampaian ini disederhanakan oleh dua pakar bedah lutut terkemuka Fabio Catani (Itali) dan Dr Arun Mulaji (India) mengenai topik Total Replace Lutut teknologi baru.

 

這是Rampal博士職業生涯中另一個里程碑,因為他在世界關節置換大會上介紹了他在全膝關節置換術方面的經驗和研究。他是世界舞台上代表馬來西亞的兩位外科醫生之一。本次大會每兩年舉行一次,並將精英外科醫生來自各大洲,美國參與度很高。

在國際和世界舞台上展示作品是一種非常榮幸的榮幸。 Rampal博士在國會召開會議並趕上國際小組的高級領導成員。本次報告由兩位主要的膝關節外科醫生Fabio Catani(意大利)和Arun Mulaji博士(印度)主持關於全膝關節置換術的較新技術。
Zhè shì Rampal bóshì zhíyè shēngyá zhōng lìng yīgè lǐchéngbēi, yīnwèi tā zài shìjiè guānjié zhìhuàn dàhuì shàng jièshàole tā zài quán xī guānjié zhìhuàn shù fāngmiàn de jīngyàn hé yánjiū. Tā shì shìjiè wǔtái shàng dàibiǎo mǎláixīyà de liǎng wèi wàikē yīshēng zhī yī. Běn cì dàhuì měi liǎng nián jǔxíng yīcì, bìng jiāng jīngyīng wàikē yīshēng láizì gè dàzhōu, měiguó cānyù dù hěn gāo.

Zài guójì hé shìjiè wǔtái shàng zhǎnshì zuòpǐn shì yīzhǒng fēicháng róngxìng de róngxìng. Rampal bóshì zài guóhuì zhàokāi huìyì bìng gǎn shàng guójì xiǎozǔ de gāojí lǐngdǎo chéngyuán. Běn cì bàogào yóu liǎng wèi zhǔyào de xī guānjié wàikē yīshēng Fabio Catani(yìdàlì) hé Arun Mulaji bóshì (yìndù) zhǔchí guānyú quán xī guānjié zhìhuàn shù de jiào xīn jìshù.XFGU8837 (23)YGFJ1966

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: