An update with Dr.Luigi Canata,Past President SIGASCOT(Italian Society of the Knee Arthroscopy Sport Cartilage Orthopedic Technologies) and current ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy.)Executive Board member

IMG_9205

I had the privilege to spend some time with Dr. Luigi Canata at his sports and orthopaedic practice at Koelliker Hospital and Nursing Home in Turin. Dr Canata runs a high volume private practice which encompasses a good amount sports surgery.

Prof Canata presented a unique perspective of this profession with experience of more than 25years in private service.He excels in providing a perfect blend of evidence-based medicine and private practice surgery with oozing Class. He is also ‘ Grandfather of ISAKOS ‘ and past president SIGASCOT ( Italian Society of the Knee Arthroscopy Sports Cartilage Orthopedic Technologies) and current board member of ESSKA plus still actively involved in research and clinical practice. His approach towards ACL (Anterior Cruciate Ligament ) and developing new techniques of ACL repair and Augment is impressive. His practice was simple,evidence-based and oozed with class.

Our conversations on challenges and future of knee sports surgery were filled with various techniques and his cautious approach in using navigation in knee surgery was enlighting.

我有幸在路易吉卡納塔博士身上花費了一些時間在科林科醫院和都靈護理院進行運動和整形手術。 Canata博士開展了大量的私人執業活動,其中包括大量的運動手術。

卡納塔教授提出了一個獨特的視角,這個專業有超過25年的私人服務經驗。他擅長提供循證醫學和私人實踐手術與滲血類的完美結合。他還是’ISAKOS的大父親’,當選總統SIGASCOT(意大利膝關節關節鏡運動軟骨矯形技術協會),仍積極參與研究和臨床實踐。他對ACL(前十字韌帶)的方法和開發ACL修復和增強的新技術令人印象深刻。他的實踐很簡單,以證據為基礎並與課堂滲出。

我們關於膝關節運動手術的挑戰和未來的對話充滿了各種技術,他在膝關節手術中使用導航的謹慎方法頗具啟發。
Wǒ yǒuxìng zài lùyì jí kǎ nà tǎ bóshì shēnshang huāfèile yīxiē shíjiān zài kē lín kē yīyuàn hé dōu líng hùlǐ yuàn jìnxíng yùndòng hé zhěngxíng shǒushù. Canata bóshì kāizhǎnle dàliàng de sīrén zhíyè huódòng, qízhōng bāokuò dàliàng de yùndòng shǒushù.

Kǎ nà tǎ jiàoshòu tíchūle yīgè dútè de shìjiǎo, zhège zhuānyè yǒu chāoguò 25 nián de sīrén fúwù jīngyàn. Tā shàncháng tígōng xún zhèng yīxué hé sīrén shíjiàn shǒushù yǔ shèn xuè lèi de wánměi jiéhé. Tā háishì’ISAKOS de dà fùqīn’, dāngxuǎn zǒngtǒng SIGASCOT(yìdàlì xī guānjié guānjié jìng yùndòng ruǎngǔ jiǎoxíng jìshù xiéhuì), réng jījí cānyù yánjiū hé línchuáng shíjiàn. Tā duì ACL(qián shízì rèndài) de fāngfǎ hé kāifā ACL xiūfù hé zēngqiáng de xīn jìshù lìng rén yìnxiàng shēnkè. Tā de shíjiàn hěn jiǎndān, yǐ zhèngjù wéi jīchǔ bìng yǔ kètáng shènchū.

Wǒmen guānyú xī guānjié yùndòng shǒushù de tiǎozhàn hé wèilái de duìhuà chōngmǎnle gèzhǒng jìshù, tā zài xī guānjié shǒushù zhōng shǐyòng dǎoháng de jǐnshèn fāngfǎ pōjù qǐfā.

Saya berhasrat untuk meluangkan sedikit masa bersama Dr Luigi Canata dalam latihan dan ortopediknya di Koelliker Hospital dan Nursing Home di Turin. Dr Canata menjalankan amalan peribadi yang banyak yang merangkumi pembedahan sukan yang baik.

Profesor Canata menyampaikan perspektif unik profesion ini dengan pengalaman lebih daripada 25 tahun dalam perkhidmatan swasta. Dia cemerlang dalam menyediakan gabungan sempurna perubatan berasaskan bukti dan pembedahan amalan swasta dengan kelas yang mengalir. Beliau juga ‘bapa besar ISAKOS’ dan presiden terpilih SIGASCOT (Persatuan Itali Arthroscopy Sukan Ortopedik Radiologi Sukan) masih aktif terlibat dalam penyelidikan dan amalan klinikal. Pendekatannya terhadap ACL (Anterior Cruciate Ligament) dan membangunkan teknik baru pembaikan ACL dan Augment adalah menarik. Amalannya adalah mudah, berasaskan bukti dan dilepaskan dengan kelas.

Perbualan kami mengenai cabaran dan masa depan pembedahan sukan lutut dipenuhi dengan pelbagai teknik dan pendekatan berhati-hati dalam menggunakan pembedahan dalam pembedahan lutut adalah mencerahkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: